submit


رولت یک وب سایت چت تاسیس توسط آندره در ماه نوامبر. دو نفر به طور تصادفی متصل می شود. در هر زمان یکی از این افراد می تواند پایان چت با فشار دادن در صفحه کلید خود را. با توجه به. مدیر عامل و بنیانگذار شرکت از معیارهای مورد در مردم هستند یا برهنه یا هرزه. بسیاری از مردم فکر می کنم کودکان نباید از آن استفاده کنید. از دسامبر کاربران می توانند تنها با استفاده از وب کم خود و اگر آنها را به حال حداقل مکالمات است که دقیقه به طول انجامید و یا دیگر. اگر یک کاربر نمی کنند که در عین حال خود را در وب نمایش داده خواهد شد یک تصویر. همچنین یک فرد به ثبت نام قبل از استفاده از آن. اگر کسی اعمال عجیب و غریب و یا نیاید شخص دیگری شما می توانید او گزارش خود را با صفحه کلید

About