submit


خاتون سه ساله دختر از میرامار روستایی در بنگال غربی به نادر وضعیت پزشکی است که او را مانع از رشد. رو به رشد متوقف شد فقط قبل از تولد دوم خود را وزن آن فقط. کیلوگرم و هنوز هم نیاز به قاشق-تغذیه و مراقبت توسط اعضای خانواده او. پزشکان هنوز مطمئن نیستید چه چیزی باعث شده است وضعیت او اما آن پیشنهاد شده است که او می تواند -نوع. با وجود وضعیت او هنوز تجربه برخی از جنبه های زندگی بزرگسالان است. برای مثال در حضور در انتخابات محلی که در آن او خود رای بدهند. مادر او گفت که او می پذیرد دخترش راه او است. اما او ترس برای آینده هنگامی که او دیگر در اطراف برای مراقبت از او

About