هند — بزرگترین دموکراسی در جهان — زنان در هند

و خبرنگار خارجی برای تمرکز هند جذاب است در همان زمان وجود دارد هیچ کمبود تکان دهنده پیام ها از وجود دارد. این کشور بزرگترین دموکراسی در جهان است, اما بسیار در هند متناقض و اغلب سخت به درک توسعه است. برنارد کشورهای پرتره می خواهید را به یک متفاوت نمایش بزرگ کشور است. بیشتر است اوضاع در کشمیر است که زمان طولانی در حال حاضر نه بیشتر. پاکستان و حمایت گروه های تروریستی بارها و بارها مورد حمله, پایگاه های نظامی است. در هندوستان-کنترل بخشی از کشمیر کشته شدن یک رهبر شورشی برانگیخت شورش است که سرکوب توسط نیروهای…